images (1)   ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วย การ     ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การบริหารงานบุคคลตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)กำหนดใช้ถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๐

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน และการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา พ.ศ. ๒๕๕๑

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน การมอบอำนาจ และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ.๒๕๕๑

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ (ยกเลิก)

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยวินัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา และการสั่งลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน และการสั่งให้พนักงานสถาบันออกจากงานด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากความผิดวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน และประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๔

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิก)

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการได้มา การพ้นจากตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันและผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๕

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๕

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานสถาบัน ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยวินัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา และการสั่งลงโทษทางวินัย (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยบทนิยามคำว่าประธานสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘

images (1)มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘

images (1)ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘