60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ (ยกเลิก)

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑

60ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิก)

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ.๒๕๕๑

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าสาขาวิชาและประธานสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิก)

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๒

60ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)

60ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒

60 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าสภาคณาจารย์และพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าคณะกรรมการประเมินผลการบริหาร และวิธีการดำเนินการประเมินผลการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)

60ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)

60ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าสาขาวิชาและประธานสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าหัวหน้าศูนย์ พ.ศ. ๒๕๕๒

60ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าการบริหารวิทยาเขตชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๓

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าคณะกรรมการประเมินผลการบริหาร และวิธีการดำเนินการประเมินผลการบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

60ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังว่าด้วยหัวหน้าสาขาวิชาและประธานสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๓

60ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น พ.ศ.๒๕๕๔

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)

60ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิก)

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙(๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาาการ พ.ศ. ๒๕๕๖

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๙

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๙

60 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหัวหน้าหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๙