1.  เปิดหลักสูตรการบิน ใหม่
             2.  แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สมอ.08
             3. แบบข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปี 59
             4. รหัสหลักสูตร ตามที่ สกอ. กำหนด
             5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
             6. ปฏิทินการจัดทำ มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2558