60 ขอเชิญส่งความทางวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website http://www.dpu.ac.th/conference เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

60   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ทางเว็บไซต์ http://annualconference.ku.ac.th   เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

60 028 – ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มนุษย์และสังคม   เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม) ส่งที่ E-Mail pathumme1@hotmail.com ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2560   เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

60 027- ขอเชิญร่วมส่งบทความในการประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ “Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์   http;//dusitconference.com/call-for-papers/ เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

60 026-  ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์  http://research.yru.ac.th/e-journal 

60025- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น” ทางเว็บไซต์  http:// e-journal.sru.ac.th   ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

60 024- ขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

60 023 – ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช.ประจำปี ๒๕๖๐ (NBTC Annual Revier 2017)  เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

60  022 – การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/issue/archive

60  021 – ขอมอบวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ new-icon

60020 – ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วาสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี new-icon

60019- การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  new-icon

60 018- ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์

ในการนี้กองบรรณาธิการจึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวาสารอื่นมาก่อน สามารถดูรายละเอียด

และ Download  รูปแบบการเขียนบทความได้จาก  www.journal.rmutt.ac.th:8080/index.php/jtermut  เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

60 017 – ขอเชฺญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร  KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL    ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    cover-p     Instruc-author

60 016 – ขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

60  015 – ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ / วิจัย / ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์ ในวารสาร “ศิลปกรรมสาร” เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม 30/05/2560
60014- เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

60 013– ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในงานประชุมวิชาการสื่อระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

60 012 – ขอประชาสัมพันธ์  ลงบทความวิจัยในวารสาร inter ด้านสังคมศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง JMSR double column      Invitation for JMSR

60 011- ขอเชิญชวนส่งบทความลงวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในการนี้มหาวิทยาลัยพะเยา  ขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
ร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการในด้านมนุษย์ศาสาตร์และสังคมศาสตร์ โดยสามารถส่งบทความวิจัยได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1043-8 มือถือ 08-6269-1970
e-mail: j.nu.phayao@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560  เอกสารไฟล์แนบ

60010-  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชล มทร.พระนคร
ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน
ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชล มทร.พระนครเหนือ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) และฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐)
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  http://mct.rmutp.ac.th  เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

60009- ขอเชิญส่งงบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสาตร์สุโขทัยธรรมาธิราช
ในการนี้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา
เสนอบทความต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช
โดยสมารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2504-8196  อีเมล์ stjoe@stou.ac.th  หรือ เว็บไซต์ http://web2.stou.ac.th/stjoe/ คลิกเอกสารไฟล์แนบ เพิ่มเติม

60008- ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสัมคมศาสตร์และมนุษย์ศาสาตร์
(ARS: Chiang Mai Umiversity Jounal of Social Science and Humanities) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนและเผ่ยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกต่างประเทศ
มีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี หรือสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
Website:http://.com.cmu.ac.th  เอกสารไฟล์แนบ

60007- ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ตามที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำขึ้น “วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ”
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านคนพิการเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง ๑๒ ปี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก
เว็บไซต์ http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/index.php และพร้อมนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มได้จาก เอกสารไฟล์แนบ

60006- ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมนุษย์ศาสาตร์และสังคมศาสตร์

และวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสาตร์ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ใน ฐานข้อมูล TCI
ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมและเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่  http://journal.msu.ac.th/ เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

60005- ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีเว็บไซต์ WWW.journal.nu.ac.th
         คลิกรายละเอียดเพิ่ม

60004- ขอประชาสัมพันธ์ เชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีเว็บไซต์  http://ersearch.yru.ac.th/e-journal
 เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

60003- ขอประชาสัมพันธ์ เชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://jouranal.yru.ac.th

002- ขอเชิญคณาจารย์และนักวิชาการ ส่งบทความการเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

60001- ขอประชาสัมพันธ์ “วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ” Patanasilpa Journal
และขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์  www.bpi.ac.th
พร้อมกันนี้ขอจัดส่งวารสารปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) มายังท่านเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่