017 – ขอมอบวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ new-icon

016 – ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วาสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี new-icon

015- การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  new-icon

014-กำหนดการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

013-ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 15 ต.ค 2559

012-ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชการ

011- ขอส่งคำสั่งสถาบัน

010-แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณะบดีวิทยาแพทยศาสตร์นานชาติ

09-ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

08-ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปชมท.

07-แต่งตั้งผู็รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานสถาบัน

06-ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพนธ์

05-แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี

04-ขอส่งเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เอกสารขาวคาดแดง)

03-การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2556 ขั้นกรรมาธิการ
การตรวจเอกซาเรย์แมมโมแกรม

02-ขอนุมัติเลขหนังสือประจำส่วนงานขอเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ KMITL ONE ครั้งที่ 3

01-แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณะบดีวิทยาลัยอตสาหกรรมการบินนานชาติ

00-ขออนุมัติเลขหนังสือประจำส่วนงาน