ครั้งที่ วันประชุม เวลา
๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น.
๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น.
๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น.
๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๘ 25 เมษายน ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น.
๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น.
๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น.
๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น.
๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น.
๙/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น.
๑๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น.
๑๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น.
๑๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น.

หมายเหตุ : ที่ประชุมสภาวิชาการ เลื่อนการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
จากเดิม       วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
เลื่อนเป็น     วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน๒๕๖๐   คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางการประชุม