Turnitin


ข้อควรระวัง

กรณีการใช้ระบบ turnitin ใบการส่งไฟล์ เข้าระบบครั้งแรก

  • เพื่อมิให้ข้อมูลที่ Upload ใหม่เก็บอยู่ใน PATABASE ของระบบ ( เมื่อตรวจสอบครั้งต่อไปจะเกิดปัญหา
    การแสดงผลการคัดเลือก 100% )

ควรปฎิบัติดังนี้
1. หลังจากสร้างชิ้นงาน (Add Assignment) ให้คลิก เลือก Optional Settings

2.ในหัวข้อ Submit paper to เลือก No repository