ดาวน์โหลดเอกสารการใช้งาน Turnitin

คู่มือสำหรับบุคลากรฉบับย่อ    >> download

คู่มือสำหรับนักศึกษาฉบับย่อ   >> download

ข้อควรระวังที่สำคัญมากในการใช้งาน
กอนดำเนินการยืนยันใดๆท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบทุกครั้ง  >> download
ผู้ใช้โปรแกรมหากพบปัญหาดังนี้
## การลบข้อมูลห้ามลบด้วยเองโดยเด็ดขาดให้แจ้ง admin ดำเนินการดังนี้
1. ส่งอีเมล์มาที่ admin: kspratum@kmitl.ac.th  (ปทุมทิพย์  สังขพันธุ์)
2. โดยท่านระบุรายละเอียดสำคัญในส่ิงที่ท่านต้องการลบออกจากฐานข้อมูล ดังนี้  paper-id class-id  class-name
3. ระบุเหตุผลที่ท่านต้องการลบมาในจดหมายด้วย เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้
## หากพบปัญหารใช้งาน เช่น โปรแกรมไม่ตรวจบทความ  เปอร์เซนความซ้ำซ้อนไม่ขึ้น หรือปัญหาเทคนิคต่างๆ ให้ท่านแจ้งไปที่  helpdesk@turnitin.com 
ยกเว้นเรื่องการลบข้อมูลท่านต้องแจ้ง admin ให้ดำเนินการได้เท่านั้น

เอกสารเพีมเติมเกี่ยวกับ plagiarism (โดยคุณจิรวัฒน์  พรหมพร)  >> download
คลิกเข้าใช้โปรแกรม

สามารถติดต่อสอบถามการใช้งานได้ที่ หมายเลข 0 2329 -8136
หรือสายภายใน 3134 (ปทุมทิพย์)/3780 (พิกุลทอง)/3759 (อาทิตยา)
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานธิการบดี ชั้น 8