การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity andTransparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ประกาศสถาบันดทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง นโยบายห้ามรับสินบน

 ประกาศสถาบันดทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียนของสำนักงานนิติการระหว่าง 1 ต.ต – 31 มี.ค 2561