การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

คู่มือแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ประกาศสถาบันดทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง นโยบายห้ามรับสินบน

 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนของสำนักงานนิติการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

 ประกาศสถาบันดทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

  (ร่าง)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561