การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity andTransparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561