การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของการดำเนินงานด้านหลักสูตร

 สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน

 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 มี.ค. 2562)

 หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

 คณะกรรมการบริหารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)