การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

 ผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการสามารถเข้าดูรายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการได้ ที่นี่คลิกเลย 

  รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ประเภทข้าราชการ และ พนักงานสถาบัน) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 

  รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ประเภทข้าราชการ และ พนักงานสถาบัน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 

 รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ประเภทข้าราชการ และ พนักงานสถาบัน) ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ประเภทข้าราชการ และ พนักงานสถาบัน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ประเภทข้าราชการ และ พนักงานสถาบัน) ประจำเดือน เมษายน 2561

 รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ประเภทข้าราชการ และ พนักงานสถาบัน) ประจำเดือน มีนาคม 2561
  รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ประเภทข้าราชการ และ พนักงานสถาบัน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ประเภทข้าราชการ และ พนักงานสถาบัน) ประจำเดือน มกราคม 2561

   รายงานผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบัน) ประจำเดือนธันวาคม2560
  รายงานผู้เส นอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบัน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ(ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบัน) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560
  รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการ และพนักงานสถาบัน) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
    รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการ และพนักงานสถาบัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560)
    รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ประเภทข้าราชการ และพนักงานสถาบัน) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
    รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบันประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
    รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบันประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560
    รายชื่อผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประเภทข้าราชการและพนักงานสถาบันประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560


ระเบียบ/ ประกาศ / ข้อบังคับ /เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตราสถาบัน

 ประกาศเรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการในสาขาใกล้เคียง หรือสาขาเกี่ยวข้อง ของพนักงานสถาบัน 

    หนังสือที่ ศธ 0509(2) /ว1552 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ 2561
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม่ล่าสุด)

   ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สจล.พ.ศ.2555
   ประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 2 – ฉบับที่ 10
  หนังสือที่ ศธ 0524.01(2)/257 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรื่อง ขอส่งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
  ของพนักงานสถาบันและข้าราชการ
 หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ ว1291 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เรื่อง ประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ ว108 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2557
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน
 หนังสือที่ ศธ 0524.01(2)/343 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 เรื่อง การส่งหลักฐานและผลงานทางวิชาการ  สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน
 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาไทย)
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว418 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว644  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2556  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการ
สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.กำหนด แต่อยู่ในหลักเกณฑ์
ตามประกาศ ก.พ.อ.
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)

แบบตรวจสอบรายการเอกสารที่ส่งเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (check list.doc)

 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด
 ดาว์นโหลดข้อมูล   http://www.research.mua.go.th/Page/Reader_Assessment_All.aspx
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (เพิ่มเติม พ.ศ.2553 – 2557)
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ฉบับเดือนมีนาคม 2550)
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ฉบับเดือนมกราคม 2553)
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ (เพิ่มเติม พ.ศ. 2554 – 2557)
บัญชีรายชื่อผุ้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ปัจจุบันที่ยังคงใช้
มี 2 ชุด ดังนี้ชุดที่ 1. ฉบับเดือนมีนาคม 2550 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ศาสตราจารย์พิเศษ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ
ชุดที่ 2 ฉบับเดือนมกราคม 2553 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หนังสือจาก  สกอ. ที่  ศธ  ๐๕๐๙(๒) /ว ๑๓๑  ลงวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓
ศาสตราจารย์พิเศษ
ศาสตราจารย์
สาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ