ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยรัฐบาลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนให้มีการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยการจัดทำ Web Portal http://www.tech2biz.net เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกลจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology provider) และผูัมองหาเทคโนโลยี (Technology seeker) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีอยู่ในประเทศ ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tech2biz.net/

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

  ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Management Science, Surratthani Rajabhat University) เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัย ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการดำเนินการจัดการทำวารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 4 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) เรียนร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภถัฏสุราษฏร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูบทความวิชาการ และจัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่2 โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูบทความวิชาการ และจัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โดยสามารถดูรายละเอียดจาก http://e-journal.sru.ac.th/index.php/msj ซึ่งวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี ได้ผ่านการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม […]

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วาสารวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วาสารวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

         ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสร็จเรียนร้อยแล้ว         ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.rmutp.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองบรรณาธิการและวิจัย มทร.พระนครเหนือ โทรศัพท์ 0 2665 […]