Latest news

ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยรัฐบาลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนันสนุนให้มีการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยการจัดทำ Web Portal http://www.tech2biz.net เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกลจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology provider) และผูัมองหาเทคโนโลยี (Technology seeker) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีอยู่ในประเทศ ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tech2biz.net/

ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในงานประชุมวิชาการสื่อระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 256

ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในงานประชุมวิชาการสื่อระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 256

 ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในงานประชุมวิชาการสื่อระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 256 เอกสารไฟล์แนบเพิ่มเติม

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม